REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG

REGULAMIN ZAKUPU

StressFree.pl działająca pod adresem https://stressfree.pl jest platformą prowadzoną przez spółkę:

Positive Life Sp. z o.o.
ul. Bernardyńska 22/12
02-904 Warszawa
NIP: 521-35-60-091
REGON: 142276700
KRS 0000351472

prowadzącą sprzedaż detaliczną książki „Garnek Archeologa” autor Xenia Kolińska wydanej przez Wydawnictwo Caira należące do spółki:

„Ca ira” Sp. z o.o.
Ul. Marszałkowska 25/21/51
00-628 Warszawa
NIP: 526-00-22-219
REGON: 010306228
KRS: 0000179391

Definicje

Terminy użyte w regulaminie oznaczają odpowiednio:

1. Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku. Dni ustawowo wolne od pracy nie są uwzględniane.

2. Czas realizacji zamówienia – jest to czas, w jakim Wydawnictwo Caira dokona skompletowania i wysłania zamówienia.

3. Faktura Pro-Forma – faktury takie są wystawiane w celu uzyskania wpłaty lub jako potwierdzenie zamówienia. Nie są natomiast dowodami księgowymi lub fiskalnymi.

4. Konsument – Klient, będący osobą fizyczną który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością zawodową lub gospodarczą.

5. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

6. Dowód zakupu - paragon w formie papierowej przesyłany Klientowi standardowo łącznie z zamówionymi i opłaconymi przez niego produktami. Dowodem może być również faktura – o ile Klient w czasie składania zamówienia, poprosił dodatkowo o jej wystawienie i przesłanie.

§1. Warunki realizacji zamówienia

Zamówienia można składać - 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej www.stressfree.pl

Informacje zawarte na stronie internetowej sprzedaży książek nie są ofertą w rozumieniu art. 66 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (dalej: "Kodeks cywilny"), lecz zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Klient zostaje powiadomiony o przyjęciu zamówienia dopiero w momencie zaksięgowania wpłaty za dany produkt, łącznie z opłatą związaną z kosztami przesyłki. Na podany w czasie składania zamówienia adres e-mail zostaje wysłane potwierdzenie zaksięgowania płatności/przyjęcia zamówienia do realizacji.

Jeżeli produkt jest niedostępny lub realizacja zamówienia jest niemożliwa z innej przyczyny (a opłata za produkt została wniesiona), Klient zostanie powiadomiony niezwłocznie o braku możliwości realizacji zamówienia drogą mailową, a płatność zwrócona.

Co do zasady momentem zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a sprzedawcą jest chwila otrzymania przez Klienta powiadomienia o przyjęciu zamówienia do realizacji/potwierdzenia zaksięgowania opłaty.

W przypadku zamówień wysyłkowych, towar jest wysyłany na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. Wymagany jest kompletny adres z kodem pocztowym, na który ma być wysłane zamówienie oraz numer telefonu kontaktowego osoby odbierającej przesyłkę.

§2. Ceny produktów

1. Ceny na stronie stressfree.pl zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich.

2. Ceny znajdujące się przy każdej książce nie zawierają kosztów dostawy.

3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie StressFree.pl w chwili składania zamówienia przez Klienta, dodatkowo potwierdzona w wiadomości e-mail potwierdzającej odnotowanie płatności i tym samym przyjęcia zamówienia do realizacji.

Informacja na temat całkowitej kwoty do zapłaty (łącznie z kosztem dostawy) przedstawiana jest po dokonaniu przez Klienta wyboru ilości sztuk zamawianych książek oraz formy dostawy zamówienia.

Koszt dostawy doliczany jest do ceny zamawianych książek na fakturze lub paragonie.

§3. Modyfikacja zamówienia

1. Zmian w zamówieniu Klient może dokonywać do momentu spakowania paczki.

2. Zmian można dokonać kontaktując się z Działem Obsługi Klienta
telefon: 726704760
e-mail: wydawnictwo@caira.pl

3. Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z części lub całości zamówienia. Jeżeli zapłata za towar została dokonana z góry to zwrot należności nastąpi na konto Klienta (w terminie do 7 dni), z którego płatność została dokonana.

§4. Formy płatności

Zapłaty za zamówienia można dokonać:

  • przedpłacając odpowiednią kwotę pieniędzy w jeden ze sposobów proponowanych przez operatora płatności, którym jest eService.


Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta, po otrzymaniu zapłaty za zamówienie.

§5. Czas realizacji zamówień

Czas realizacji zamówienia wynosi standardowo od 3 do 7 dni roboczych.

Jest to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji (zaksięgowania wpłaty za produkt) do chwili wysłania paczki. W razie niemożliwości realizacji zamówienia w terminie określonym pierwotnie, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany wraz z określeniem nowego terminu realizacji zamówienia, nie dłuższego jednak niż 30 dni od dnia złożenia zamówienia. Klient może w takim przypadku zrezygnować z zamówienia, a także strony mogą umówić się na dłuższy termin realizacji zamówienia.

§6. Warunki reklamacji

Wydawnictwo Caira zobowiązuje się dostarczyć Klientowi zamówiony produkt bez wad fizycznych, zmniejszających jego wartość lub użyteczność, o właściwościach, o których klient został zapewniony w trakcie składania zamówienia oraz w stanie zupełnym.

Aby zgłosić reklamację, należy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta


Wydawnictwo Ca ira w ciągu 7 dni roboczych ustosunkuje się do reklamacji Klienta. Warunki rozpatrzenia reklamacji:

1. Dostarczenie lub odesłanie wadliwej książki wraz z dowodem zakupu lub jego kopią (paragon) na adres biura Wydawnictwa Ca ira:

„Ca ira” Sp. z o.o.
Ul. Dominikańska 9, bud. 1A, p.78
02-738 Warszawa
z dopiskiem "reklamacja".


2. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Wydawca wymieni Klientowi reklamowany towar na pełnowartościowy i odeśle na własny koszt, chyba że możliwa będzie naprawa towaru i Klient takiej naprawy zażąda. W przypadku braku możliwości naprawy i wymiany towaru (np. z powodu wyczerpania nakładu), Klient ma prawo odstąpić od umowy, a „Ca ira” Sp. z o.o. zwróci Klientowi całkowitą należność za reklamowany towar w terminie 14 dni. Klient może również – zamiast odstępowania od umowy - żądać stosownego obniżenia ceny.

§7. Prawo odstąpienia od umowy / zwrot towaru

1. Zgodnie z treścią Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta - Klient, będący osobą fizyczną, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością zawodową lub gospodarczą (Konsument) może w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów dostarczenia rzeczy w przypadku, gdy Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Wydawnictwo Caira. W sytuacji opisanej w zdaniu poprzedzającym Wydawnictwo Caira nie jest zobowiązane do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów (ponad kwotę najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia oferowanego przez Wydawnictwo Caira).

2. W celu odstąpienia od umowy Klient powinien złożyć „Ca ira” Sp. z o.o. na piśmie oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz z przesłaniem dowodu zakupu, jego kopii lub co najmniej podaniem numeru zamówienia, a następnie niezwłocznie dokonać zwrotu towaru w stanie niepogorszonym do Wydawnictwa Ca ira na adres:

„Ca ira” Sp. z o.o.
Ul. Dominikańska 9, bud. 1A, p.78
02-738 Warszawa
z dopiskiem "zwrot".


Zwrotu towaru należy dokonać nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od Umowy.

3. Do zachowania 14 dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

4. Niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, Wydawnictwo Ca ira prześle Klientowi potwierdzenie jego otrzymania na piśmie lub na podany przez Klienta w oświadczeniu adres e-mail.

5. Positive Life Sp. z o.o. niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wydawnictwo Caira oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem §7 ust. 1 niniejszego Regulaminu.

6. Positive Life Sp. z o.o. dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient przy dokonywaniu płatności za produkt i jego przesyłkę.

7. Positive Life Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania przez Wydawnictwo Caira książek/produktów z powrotem.

8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Jeżeli książka została uszkodzona, zabrudzona lub rozłamana, a opakowanie zostało naruszone (zniszczone pudełko) prawo do odstąpienia od umowy Konsumentowi nie przysługuje.

§8. Dane osobowe

1.Składając zamówienie za pośrednictwem StressFree.pl Klient wyraża jednocześnie zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Positive Life Sp. z o.o. oraz na ich przetwarzanie do celów realizacji zamówienia przez Positive Life Sp. z o.o. oraz „Ca ira” Sp. z o.o.

2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

3. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, Klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.

§9. Postanowienia końcowe

1. Przed zakończeniem procedury zamówienia (podsumowanie zamówienia) Klient jest informowany o warunkach zawarcia umowy. W przypadku akceptacji warunków umowy Klient potwierdza tę okoliczność, jak również sam fakt zapoznania się z warunkami umowy, poprzez zaznaczenie właściwej opcji w interaktywnym formularzu. Po odnotowaniu wpłaty za zamawiany produkt – Klient otrzymuje (na adres e-mail podany przy składaniu zamówienia) potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji.

2. Obecność towarów na stronach Stressfree.pl nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, a także przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

3. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01-06-2015 roku.